Bugì?ˉstrong>
Ana Menu
Anasayfa
Ya¥3el Haberler
Hava Durumu
Sinema
Astroloji
E�ce
Oyun
E-Kart
Forum
Turizm
Hoteller
Rent A Car
Turizm & Seyahat
Restaurant & Cafe
Trabzon Hakk??
K??2
Tarih
Coa?|ya
Resimler
?§erik Ortaklar?“”RONG>
Saì??online
??ir Sitesi
Hukuk Rehberi
T�sa.com
ankara evden eve nakliyat
seo
Anket
--Anket G?¥?lenmektedir.--
E-B?¥?
 Kayd??? yap???izden haberdar olun.


Trabzon

Ká ”arih

Trabzon'un kuruluí???2000 yì?2á ?nmektedir. Erzurum'dan ge?¥? ve ?2an s???na varan, Avrupa ile Asya'ya?2birine baì?1an tarihi ?°ek Yolunun baá?§???a kurulan Trabzon è2?nin ilk kurucular???Ortaasya ve Kafkaslardan b짥ye gelen Turani Kavimlerden Marlar, Tibarenler ve Mosklaràˉ?du? ′arih kitaplar?? yer almaktad? ?/P>

Trabzon'un kurulu?¤?n itibaren ge??2dié ¤evreler é?¥ sá??nabilir.

I.Devir: Kurulu?¤?n serbest è?2 oluncaya kadar ge?¥? devir (M.??2000-M.??750).

Bu devir karanl৥?¥? bir devirdir. Bah?¥£ik mevkiinde bulunan baz??????ar bize bu b짥ye ilk defa Kafkasya'dan Mosklar, Tibarenler ve Marlar৥lerek tarà?¥ bal???à??e me?? olduklar???ildirmektedir. Orta Asya'da ve Orta do?§¤an gelen ticaret yollar???denize ula??? yer olan Trabzon'un ticari ve stratejik ?¥-i bu d?¥-de de Ege k???rè??k?? biliniyordu.

Efsane olmakla birlikte me?2 Argonatlar Seferi bunu g?′¥rir. "Colehide-Kol?|±uot; denilen ???ki G??3tan'à¢?r k????¥ oradan batá ¤oaμ Trabzon'a kadar uzanan sahili i???e alan m???anàˉ2manlar???zenginlié ?e daì?2daki madenler daha o zamanlarda me?2¤u. Milattan ?ˉ? ?£¥ ge?′?é 3aná? seferin gayesi Kols?§′e as???ldu? ¤ilden dile dola? ¢ir altà°ˉstu elde etmekti. "Altà°ˉst" un bu b짥nin zenginlié?¤en kinaye oldu? 3é?¥nir. Her halde buralarà3¥rvetine ala-¥tti. Baza??ayetlere ga¥ madencilik sanataμ b짥de oturan bir kavim taraf??? bulunmu?2?

II.Devir: Serbest ?¥hir Devri (M. ?? 750 M. S. 50).

Bu devir M.??8. Yé?? ortalar??? Miladà??k yé???2′alará ?adar s?? devirdir. Bu devirde M. ?? 756 y???a Sinop'tan kolonizata ?iletliler Trabzon'a gelmi?2¤i. Zamanlar???en iyi denizci ve t??2lar???n bu kol??oata?¥r aslen iyonya'nà¥? ?¥-li merkezlerinden Milet è2?ndendirler. Buna nisbeten Miletliler veya Mileliler diye tan???ar.

Ege k???r??? kalkà¢ˉáo?ará??rak Karadeniz'e ???an ve her餥n ?£¥ ticaret fikriyle hareket ettikleri sé?¥nen Miletliler ilkin M. ?? 785 y???a savaá “inop'u'ele ge??2mi?2¤ir. Tabii limanì? Sinop ?¥hri bu insanlarà-¥rkezi olmu?¥ oradan Karadeniz'in her tarafá? al?¥2ià¥?verié ¢ulduklar?ˉ?talara yay??? ve yerleé??erdir.

Miletliler, Sinop'u elde ettikten 29 yà3ˉnra Ordu ve Giresun ile birlikte, kendilerinden ?£¥ var olan Trabzon'a da gelmi?2 ve ne ???de oldu? ¢ilinmeyen bir surette yerleé??erdir.

?¥hirden ilk bahseden, M. ?? 400 y???a Onbinlerin bakiyesi olan sekizbin kì2 kiì?? ordu ile Trabzon'a gelen Yunanl?ˉ-utan ve filozof Ksenefon'dur. ?¥hir O'nun zaman?? Sinop'a belli bir vergi ??1ordu. Onbinler Trabzon'da kendi dilini konu? “inop'a mensup Miletlileri buldular. Bir ay kadar Trabzon'a misafir kald??? sonra memleketlerine deniz yoluyla ulaá? istediler. Ancak, Trabzonlular৥milerinin ?¥-li bir k???seferde oldu? ???? ordunun yanl?? bir k????2abzonlularà1¥lkenleriyle denizden, di?2 k???à?3e karadan yollará ¤evam ettié ?aydediliyor.

Miletliler, Trabzon'dan Asya'nà§?beé?¥ ve Ortado?1? ula? ′icaret yollarìo¥rinden akan al?¥2iè?2eketlerinin baì??à§?z??°?2?bzon'da ?ˉ? bì? servetler elde etmi?2 ve merkezleri olan Sinop'u her sahada geride brakmì?2d?2abzonlularà1?zlerce par???৥mileri gelen ve giden ticaret emtias???aradeniz'in her tarafá ?e boáo?ará??rak Ege k???rá ′aéˉ2du.

M. S. birinci yé??àˉ2talará ?adar, baz??2s???arla birlikte devam eden bu serbest è?2 d?¥-i Roma hakimiyeti takip etti.

III. Devir: Roma Devri (50-395)

Romalá2? di?2 Yunan s???gelerine yaptì?2??¢i Trabzon'a da "Serbest ?¥hir" ????¥ imtiyaz???á?-ì?2d?2abzon Romalá2 i??? do?¤? bir à?¥ iaà-¥rkezi halini alm??? Karadeniz'deki Yunan s???gelerinin merkezi olan Sinop, Roma d?¥-inin ba?¤? ?¥-ini kaybetmié? Trabzon ise giderek gà??zanmà?¥ Karadeniz'in en i?? iskelesi, en canl??£aret merkezi haline gelmié?

Romalá2 Trabzon'a konumundan dolay?o¥l ?¥- veriyorlardòˉma imparatoru Adrian M. S. birinci yé??da ???ki Kalepark / G??¨isar'थnize doaμ uzanan kayalarà??t???ydurarak bir liman yapt???t?3manl?¥?rine kadar ià1?rar halde kalmàˉ?an bu liman sonralar?μ-la dolmu?¥ kullan??? hale gelmié2?

Latince Bella Castron liman???rak aná? bu liman, Avrupa-Asya ve Ortado? ′icaretinde ?ˉ? ?¥-li bir yere sahipti. ?§ten veya denizden gelen transit emtia deve ve gemilerden, limanà′?m ???deki etraf?μ2la ?¥?rili olan ve zamaná §a¥ umumi maáo? mahiyetinde olan bu antrepoya boì′?lì ??¥2iye veya taá1? gidecek olan emtia dahi oradan yì¥?irdi. Burasá?2upa'dan Asya'nàˉ2talará ?adar ula? ′arihi ipek yolunun deniz ucundaki basama???a kurulan bug?? manasì? bir serbest b짥 idi.

Trabzon'un asà?¥hirden bir bu?μ? iki kilometre do?¤? bulunan bu transit limandan baá ¤ahili ticarete mahsus bir liman??¨a vard?μ ikinci liman è2?n denize paralel giden kale duvar??????de ve bug?? moloz mevkiinde idi. Do? ′araftan è?2 surlar???denize uzat??? bir kolu ve bir kulesi taraf??? korunan Moloz Liman?ˉ? yì?2a kadar ayakta kalabilmià??cak sahil yolunun a???masì? birlikte kal???ar????¥-li bir k???yok olmu?2?

Coa?|i Konum

TRABZON ?????? CO?’AF? KONUMU, TAB?? ??ELL??LER? VE ?…HR?? KURULU??


Trabzon, Do? ?nadolu'nun kuzeydo?3μnda, Karadenizin tabii bir liman???k???nda, Asya ve Ortado? ′ransit yolunun ba?¤? kurulmua?2 è?2dir. 41 derece kuzey enleminde ve 39 derece 43' do? ¢oylam?? bulunur.

Y??§ì ′685 km2 olan Trabzon ili do?¤? Rize, g?1¤o?¤? Bayburt, g?1¤e Gì?¨ane, batá ?iresun illeri, kuzeyde Karadeniz ile ?¥?rilidir.

1990'da n?3 a??3??? Karadeniz B짥sinin 4., ama n?3 yo???u? ¥n y?¥? ili idi. Ayné?? T??1e'de Km2'ye 73 kià¤?a?¥n, Trabzon ilinde 170 kià¤?éˉ2du.


DO??L YAPI

ü?kenin, y??§ì ˉlduk?? kì? illerden biri olan Trabzon, akarsu vadileri ile derin bi??-de yar??? daì?? ve engebeli alanlardan olua? Do? ?aradeniz sá¤?ì?2á ¢aì? k???aì?2???y?¥? kesimlerinden Karadeniz k???na kadar uzanan Trabzon ilinin doá? bitki a′?sà¤ˉ? ?e bat?? kom?μ olan iller gibi ?ˉ? zengindir. K???n hemen yer yer duvará?¤á? bi??-de y?¥?en, do?-¢at?ˉ°rultusundaki bu daì?2, g?1¥ gidildik?¥ yumu? ¢ir eé-?e daha da y?¥?dikten sonra, il s???ara???? ?ˉruh ve Har? 1arma vadilerine doaμ olduk?? dik yama???rla al???? ?br>
Trabzon ilinin g?1 kesimini do?-¢at?ˉ°rultusunda uzanan Hald??? Soá???2abzon ve Zigana daì?2??§ebelendirir. Yer yer 3 bin metreyi a? ¢u daì?2à1?ksek kesimleri doá? s??? olu?2μr. ??in en y?¥? noktalar???eydo?¤?ki Hald?? da???a 3193 metreye eri? ?arakaya Tepesi ile g?1¤eki ??k??l da???n doru?¤μr. (Dere boyunun tepesinde 3082 m.) Kuzeye bakan kesimleri bol ya???alan bu daì?2 k???aá§? g?¥?, kestane, kayì ????r ve ladinden olu? 1o?? bir orman a′?sé?¥ kapl??? G?1¥ bakan yama???r?? ise sará- ormanlar??2d? ?rmanà?3t s???n৥?′?é 2000-2100 metre y?¥?likten sonra rastlanan alp tipi ??1ì?2la kaplé?1lalar (Sultan Murat, Madur, Cami Boáo?, Ki?? Hoca Mezar?¥rnik, Paparza, Karadaì ?eypá2?, Ha??? gibi) sayfiye olarak ve hayvanc???a??3??? ?¥- taa?

?? topraklar??? kaynaklanan sularà′?m??2adeniz'e d???? ?u sular?ˉ°layan akarsulardan ba???lar?ˉ?akl??1??ltac??radere, Deé2-endere, Foldere, Yanbolu ve Kale dereleridir. Fazla ya??? gev? ?e kaygan arazi yap???e akarsularथrin bi??-de yard???az??? yama???rdaki c???bitki a′?sé??n ?¥?itli ya¥?erinde zaman zaman can ve mal kaybá 1ol a??? sel ve heyelanlara neden olur. Sera gì??àˉ2taya ???masá 1ol a??? heyelan, 1988'de Ma??? il?¥3inin ??tak ké??de 64 kià?ˉstrong>nin hayat???itirmesiyle sonu???nan heyelan, 19-20 Haziran 1990'da ilde 4 kià?ˉstrong>nin de kaybolup, 39 kià?ˉstrong>nin vefat ettié 3el bu doá ˉlaylar???en ?¥-li a?¥klerindedir.

Trabzon ilindeki ba??? gì?¥r, ??k??l da???aki Buzyala???ì? ile Sera Gì? ve Uzungì ?dlè¥1elan gì?¥ridir.

Fazla girintili ????????-ayan Karadeniz k???nda akarsularà′???°á??vyonlarà1????asì? kì? dì??ler olu??′ur. Doá? plajlara da rastlanan bu k???ki ba??? ?????? Ak???bat ile Vakf?¢?r aras?? ilin en kuzey noktas???lu?2?n ve Fener Burnu adì? da bilinen Yoroz Burnudur. Kuzeybata?ogarlará ¨Karayel) kapalá?§aabat koyu ise doá? liman ê¥?lié ′aa?

Trabzon topraklar???%30'u daì?? %60'??1á? i?¥2iye doaμ gittik?¥ y?¥?en ve ortalama 25-30 metre aras?¥°i? ¢ir eé- g?′¥ren alanlar bi??-indedir. Ancak %10'u dì?? olan il topraklar?¥?ellikle engebelidir.

Trabzon'da yumu? ¢ir deniz iklimi hakimdir. En sá? ay ortalamasa3 derece (A?3′os) , en so?? ay ortalamas? ¤erece (?μbat) . Ortalama ya???miktar???rekareye 830 mm3'd? ?br>

?…HR?? KURULU??

Trabzon , Karadeniz k???r???en eski ve en bì? è2?dir. Bu è2?n kuruluà?¥ ?¥-i iki tabii sebebe baì??? ?br>
Birinci sebep: Bu b짥de k???le i? ¢ì§¥ aras?? baì??téˉ?larà¥? azd? ?rkadaki Har? ?e ?ˉruh vadilerine ulaa??mek i??? 3000 m y?¥?likleri aá? gerekir. Hi?¢?r yerde bu daà3?lsilesini yarmì ′abii yol olabilecek genia?2 vadi yoktur. Bu ge??′ vermez daì?2à??á¢?len en elverié ?oktas?3?iden oldu? §ibi bu gथ Zigana Ge??¤idir. Bu ge??′ten i? ¢ì§¥ye ula? 1ol Trabzon'un bulundu? 1erden baá-?ktad? ?u yol, limanà§?neyindeki Deé2-endere vadisinden itibaren 30 km kadar hafif bir y?¥?i? ?igana Daì?2???yama???r???oylar. 66 km sonra bu daà3?lsilesinin 2030 m y?¥?lié?¤eki biricik ge??¤ine ulaa? Buradan Har? ?adisine inilir. Bu vadiden de Orta Anadolu yaylalará ?ar???

Do? ?aradeniz b짥sinin i??¥ baì??t??? temin eden en má?′ ve en bì? yol ba??? bulundu? 1er olmas?2?bzon è2?nin burada kurulu?μ? birinci sebebini teé? eder.

??inci Sebep: Bata?ogarlará ?arùˉroz Burnu ve G?? Hisar kaya ?????3é?¥ az ?ˉ? korunmu?ˉztepe dik eteé?¥ doaμ sokulmu?ˉ1un kì? gemilere s???k teé? edebilecek tabii bir liman olmasé?¥ è2?n kurulmas?¥ geli?3?ne má?′ bir arazinin bulunmas?2?bzon ?¥hrinin kurulué¥2inin se??-inde ikinci sebep say???


?…HR?? KURULDU?? YER

?¥hrin ?2?nde yer ald????? deniz k???na dik yarlarla inen Deé2-endere, Kuzgundere (Tabakhane Deresi) ve Zaá?ˉs Deresi gibi vadilerle kesintiye ua?2 ve k???n itibaren 6-18, 15-20, 110-120 m y?¥?liklerinde bir takà¢?samaklara ayr??? Daha geride, è2?n 3 km. g?1¤o?3μnda Trabzon'un yasland???ik yama??? ve dà3?rtlaˉotepe Tepesi yer al? ?oztepe'nin daha bat???a So??3u Tepesi yer al? ”rabzon ?¥hri y?¥?likleri 200 m'yi ge?¥? bu tepelerin kuzey eteklerinde, yama? -eyillerinin biraz hafifledié ?esimlerden baá1?rak, bir amfiteatr gibi al??? yarlarà?3t? ?adar mahallelerini yayar. Liman kesimi d???a ?¥hrin ana kitlesi yarlar ???de kalà?¥ denizle doaμ¤an doaμ1a temasa gelmez.

Sê? edilen s? ?zerinde elverié ¢ir yerle? oemini bulunmu?¥ dik yama??? vadiler aras???i saha kolaylì? tahkim edilebildié §ibi, è2?n do? μcunda da karayele karà¢?r dereceye kadar koruyucu bir iskele olu??′ur.

Tabakhane ve Kà2?sìˉ3trong>

Trabzon morfolojisi ?2?ne ?¥-li bir makale ne?¤¥n Prof.Dr.Ahmet ARDEL, Trabzon civar???genellikle bir yayla oldu??μ, g?1-kuzey doaμ?tusunda akan dereler taraf??? olduk?? par???and??? belirttikten sonra morfolojik y?¤¥n Trabzon'u ? ?y???:


1- Deé2-endere deltasa?2 tarafa bá??l?? geri kalan k???koyu renkte nefelinli andezit tì¥2inden te???l eden sahil b짥si. Za?ˉ3, Kuzgundere, Deé2-endere bu b짥de ?¥-li gedikler meydana getirmi?2¤ir.

2- K???n arkas?? birbirinden dikliklerle ayr??? denize doaμ hafif?¥ eé? y?1?er arz eden tara???ar b짥si... Trabzon ?¥hri bu tara???ar ?2?nde kurulmu?2?

3- Ortalama y?¥?tisi 200-250 m aras?? olan tepeler b짥si (Boztepe, Telsiz tepe, So??3u ve Zafanoz s???r? ???? dà?¥ k??? de dalgal?μ2umda olan bu tepeler yer yer ??°lak ve yer yer aá§?arla kapl??? (Prof.Dr.ARDEL, Ahmet-Trabzon ve Civar???Morfolojisi ?2?ne Gê?¥mler, T? ?oa?|ya Dergisi, 1. yà±?Sayá? ayra?3ì ?nkara-1943)

Bug?? Durumu
???? ??AR? DURUMU

On yedi il?¥1e sahip olan Trabzon'un, dokuz il?¥3i 114 Km.lik sahil a?¤inde sá??nm??2. Bunlar Batá? do? ?stikametine doaμ Be?¤?z??kf?¢?r, ??ra??k???bat, Yomra, Arsin, Arakló?rmene ve Of il?¥?eridir. Tonya, ??lpazar??zké? Ma???, Kà2?baì ?ernek pazarè?yrat ve ??ykara il?¥?eri sahilden i?¥2idedir. Be?¤?z?¥ ??lpazará1?8, ??ra????zké? Kà2?baì ?ernekpazar?¥ Hayrat 1990 y???a il?¥ olmuá2¤? ?BR>
66 belediyesi bulunan Trabzon'un, genellikle engebeli bir arazi ?2?nde da???k yerle????′¥ren 497 ké? vard? ?BR>

Nü?US DURUMU
??in n?3μ 1990 n?3 say??? ga¥ aà?¤aki ???de bir da???m izlemektedir.
N?3 Da???m??? Toplam N?3?/B> Toplam N?3¤a
Toplam N?3
795.849
%100
?¥hrin N?3μ
303.612
% 38
Ké?¥rin N?3μ
492.237
% 62
Erkekler
386.642
% 49
Kadì?2
409.207
% 51


Trabzon 79 il i?¥2isinde
Y??§ì ?tibariyle 62. , N?3 itibariyle 23. , N?3 yo???u? ¢ak???an 5. , N?3 artà¨?z? 2.44 ile de 59. Sá¤? yer almaktad? ?BR>
1990 n?3 say???tibariyle Trabzon n?3μnun merkez ve il?¥?ere da???m?μ ???dedir.
Sá?ˉB> ???¥ Ad??? ?¥hir N?3μ Ké?¥r N?3?/B> Toplam N?3μ
1 Merkez 177.904 61.759 239.663
2 Ak???bat 37.528 79.397 116.925
3 Araklìˉ”D> 18.475 37.973 56.448
4 Arsin 8.596 21.264 29.860
5 Be?¤?zìˉ”D> 26.920 13.775 40.695
6 ??ra??ìˉ”D> 7.302 9.602 16.904
7 ??ykara 7.051 20.540 27.591
8 Dernekpazarìˉ”D> 3.926 2.595 6.521
9 D??1 7.384 16.296 23.680
10 Hayrat 7.427 10.527 17.954
11 Kà2?baà?ˉTD> 5.727 5.704 11.431
12 Ma??? 13.875 27.564 41.439
13 Of 22.429 44.308 66.737
14 S???e 17.890 19.896 37.786
15 ??lpazarìˉ”D> 5.480 12.211 17.691
16 Tonya 11.716 15.294 27.010
17 Vakf?¢?r 32.260 16.608 48.568
18 Yomra 10.719 20.765 31.484
  TOPLAM 422.609 436.078 858.687


TRABZON'DA E??T??

Eé′?min Tarihi Geli???
Osmanlá2?n son d?¥-inde Trabzon'da eé′?m kuruluàˉ?arak sekiz adet medrese, eé′?m s?3? da′ yàˉ?an beᤥt ilkokul, bir adet sanat yurdu, bir adet askeri r??1e, bir adet idadi ve bir adet Dar???llimin vardyn??2ihlerde ?-arette ve Ortahisar'da iki adet kì°¨ane bulunmaktayd??celeri oldu? §ibi Cumhuriyet d?¥-inde de Trabzon Karadeniz B짥sinin eé′?m ve à2¥tim y???den en gelié? ili olmaya devam etmié2? Bu gà??a okulundan é?¥rsiteye dek ?¥?itli eé′?m-à2¥tim kuruluá2?nà¢μlundu? ”rabzon'da halk eé′?m-à2¥time bì? ilgi g?′¥rmektedir.

Nü?USUN E??T?? DURUMU
Toplam n?3′a kadà?¥ erkeklerin okuma-yazma oranlará?????ki ???dedir.
Cinsiyeti Toplam N?3 Okur-Yazar Olanlar Okur-Yazar Olmayanlar N?3′aki Y?¥3i
Kadà?ˉTD>
362.510
259.423
103.087
% 71,56
Erkek
338.149
308.664
29.485
% 91,28


OKULLARIN DURUMU
??kokullar : ??imizde 815 ilkà2¥tim okulu mevcut olup bunlaràμ§i ê¥?, 500'???l, 10'u lise bé¥3inde ve 305'i ta????°?tim vermektedir.
Bu okullarda toplam 4.680 derslik ve 112.975 à2¥nci vard? ?BR> Ayrá ¢u okullarda 1.627 bran?°2etmeni ve 3.084 s???à2¥tmeni olmak ?2¥ toplam 4.711 à2¥tmen vard? ?BR>
305 adet ta????°2etim veren okul, 152 adet ta???merkezi, 145 adet ta??? yerle???irimi ve 16.352 ta????°2enci bulunmaktad? ?BR>
??kà2¥tim okullar?? ortalama olarak bir à2¥tmene ve bir dersli? 24 à2¥nci d???tedir.

??kokullarà1μ adedi il ve il?¥ merkezlerinde, 566 adedi ise ké?¥rdedir. Ayrá ?l merkezinde 2 adette ê¥? ilkokul vard? ?BR> Not: Toplam ilkokul say??? ta????°?tim sebebiyle kapalaμ?unan 76 ilkokul dahil edilmemié2?

Orta Dereceli Okullar : ??imizde Lise ve Dengi okul say???6'd? ?u okullarda toplam 28.962 à2¥nci vard? ?BR> Lise ve dengi okullarda 2.183 bran?°2etmeni bulunmaktad? ¢u durumda Bir à2¥tmene ortalama 13 à2¥nci d?2?en, bir dersli? ˉrtalama 24 à2¥nci d???tedir.

Y?¥? à2¥tim Kurumlarê ?/B>2 Aralà±163 tarihinde à2¥time a???an Karadeniz Teknik ü?iversitesi 1966 y???a bug?? yerine ta?-????

KTü ü?ye'den Hopa'ya kadar Karadeniz K??? boyunca 16 fak?¥? 2 y?¥?okul, 12 meslek y?¥?okulu, 1564 akademik, 1672 idari personeli ve yakla? 33 bin à2¥ncisi ile ü?kemizin en ?¥-li ve en bì? é?¥rsitelerinden biridir.

Y?¥? ?°renimde Yurt Durumu: Y?¥? ?°renim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait ??imizde KTü Kampusu i?¥2isinde Trabzon Yurt Mì2?ì??n 4'er katlè3° kiì?? 4 adet, è?2 merkezinde kiralà±μ0 kiì?? ve S???e il?¥3inde 250 kiì??, yine Ak???bat il?¥3inde Fatih Yurt Mì2?ì??n 5 adet 4'er katla?°00 à2¥nci kapasiteli yurdu mevcuttur.

TRABZON'DA SA??IK H??METLER?

Koruyucu Saì?? Hizmetleri : ?? genelinde koruyucu saì?? hizmetlerinde, 133 saì?? oca???140 adet binal?¥ 437 adet binasàˉ?mak ?2¥ 577 saì?? evi ile hizmet verilmektedir. Buralarda 288 doktor, 277 hema¥ ve saì?? evlerinde 332 ebe ga¥? yapmaktad? ?BR>
Tedavi edici Saì?? Hizmetleri : ??imizde Saì?? Bakanl??? baì? 10, KTü T??k?¥3i, SSK ve bir de ?oel Hastane mevcuttur. Saì?? Bakanl???a ait hastanelerde 1605 yatak, 138 uzman doktor, 73 pratisyen hekim, 465 hema¥ ve 245 ebe ga¥? yapmaktad? ?i?2 hastanelerde yatak kapasitesi 967 olup, doktor say???se 399'dur.

TRABZON'DA EKONOM?

??in Ekonomik Durumu : 750'lerden itibaren, ê¥?likle 19. yé?? boyunca geli? ?vrupa Sanayii, yakà¤ˉ? ?le ticari ilié?¥rinin bì-¥si ve ticaret hacminin artmas?2an Transit Yolunun da baá?§à?ˉktas?? bulunan Do? ?aradeniz'in bu bì? ve ?¥-li kap???rabzon'da ekonomik ve sosyal geli?1¥ yol a?-???? Bunun sonucu olarak Trabzon, Osmanl???eminde 1868 y???a Vilayet haline getirilmié2?

Trabzon k??2el ve sosyal y?¤¥n gelié? olmasá 2a???, arzulanan ekonomik geli?1? saì?1amam??2. ??in ekonomisi halen tarà?¥ hayvanc??? dayanmaktad? ??3μn % 55'i bu faaliyetlerde elde edilen gelirlerle ge??-ini saì?-aktad? ”icaret, sanayi, el sanatlarà′??????? iná′ ve di?2 hizmetler alan?? istihdam edilenler ise n?3μn % 45'ini olu?2-aktad? ?BR>
Trabzon'da toplam ?′?m i???de katma de?2?n pay?μ1, girdi payé3¥ %41'dir. Trabzon'da girdi oranlar??2kiye geneline ga¥ ká3?a daha y?¥?tir. Bu durum maliyetlerin y?¥?mesi sonucunu do?2-aktad? ?BR>
2000 y???aziran ay?ˉ?u itibariyle ??imizde bulunan vergi m???efinin vergi tì¥2ine ga¥ sayá2? aà?¤a sunulmu?2?

M???ef Sayá2?
Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Katma De?2 Vergisi
5.319
47.390
28.882

Arazi Durumu : ??in 468.500 hektarlà′ˉplam arazisinin 115.406 hektar??2á ¥lverié ˉlup, kalan 181.659 hektar?2-an 117.421 hektar??1???ra ve 54.014 hektarì2?n getirmeyen arazidir.

Tarà?2azisinin %61.1'inde b짥nin ?¥-li ge??- kayna???lan f??? ve ??1 ?′?lmektedir. Hububat, m???ve fasulye ekimine % 28.8, tì? ve patates ?′?mine %9 ve sebze-yem bitkileri ?′?mine %1.1'lik tarà?2azisi ayr???tad? ?ir ??|t?? ailesine d?? ortalama tarà?2azisi 12 dekard? ?BR>
Hayvanc???: ??in arazisi dar ve daì??t? ?u nedenle hayvanc???n geli?3?ne elverié §eni???alar bulunmamaktad? ?ayà?¥ otlak alanlar 117.421 hektar olup, bu alan il y??§ì??n %25.06 oran???eé? eder. Hayvanc???besicilikten daha ?ˉ? sà?2etimine dayanmaktad? ?u nedenle et ihtiyac???bì? bì?-??2s ve Erzurum illerinden temin edilmektedir.

??de her ??|t?? ailesi arazi darl???ebebiyle kendi ihtiyac???arì?-ak gayesiyle ancak 3-4 ba??°à¢¥sleyebilmektedir. ??in orta ve i? ?esimlerinde hayvan besicilié ¨alkà??emli ge??- kayna??? teé? etmektedir.

Ar??????geli?3? i???, Tar??kanl???rabzon ?? Mì2?ì?£e il?¥ ve ké?¥rde ??|t???er teé? edilmektedir.

Orman Durumu : Trabzon orman varl???ak???an olduk?? zengindir. Mevcut orman alaná?±.659 hektar olup, bu alan il y??§ì??n %41'ini teé? etmektedir. ??letilmeye má?′ orman alaná±μ.398 hektard? ?razinin daì?? oluà?¥ bol ya???almas?2-an alanlar???geni?′?lmesine má?′tir.

Sanayi Hayatê ?/B>Trabzon, Osmanl???eminden kalma potansiyeli ve Cumhuriyet d?¥-inde zaman zaman hì??an sanayile? ¨areketlerine ra??? bu alanda yeterince geli?-?é??erden biridir. ??de bì? 짥kli ?′?m tesisi yok denecek kadar azd? …n ?¥-li imalat sanayi kuruluà±192 y???a ê¥?leé2?len 455 bin ton/yà??pasiteli ??-ento fabrikas??? Bunun haricindeki imalat sanayii kuruluá2? daha ?ˉ? tar??? ì??eri i?-¥ye y?¥?iktir. Kì? ve orta 짥kli 110 sanayi kurulu?¤?n 100'?o¥l 10'u kamu sekta??e aittir.

??de imalat sanayiinde sayá¢?lecek belli ba???lanlar un ve kepek, sà-?mulleri, balé?°?¥ unu, hazà§?yim, mefru?? ayakkabà?¥reste, beton direk, la3′ik ve pla3′ik ì??er, PVC boru, bakì §inko, kur?? alé?1um kur? -amulleri, boru galvanizli sa?? tuì?? metal, otomobil yan sanayii ve cerrahi diki???zemesi imalat??? Bunun yan?? S???e'nin ??m burnu ve Yeniay kasabas?? eski y?′¥mlerle s??2?? tekne ve gemi yapà3?nayii il a??3??? ?¥-i ihmal edilmeyecek boyutlardad? ?eni kurulan Trabzon silah sanayii A.?? ile yeniden faaliyete ge??2ilen Arsin Giyim Sanayii il ekonomisinin geleceé?¤e ?¥-li yer tutacak yat???ard? ?BR>
Trabzon'da sanayi sekta??à?3tihdama katk???lduk?? dì?′? ?l baz?? bu sekta¤¥ ???á??arà3?y???4 bin kià£?var??¤? ?BR>
Organize Sanayi B짥si ?? ?oel ?¤aresi, Trabzon Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Odasé?¥ Arsin Belediyesince olu?2μlan M??¥bbis Heyet taraf??? Arsin ???¥3i s???aré§?nde 983.420 m2'lik sahas???tamam??-ula???lm??2. Onaylé-?r planá §a¥ 25 adet yapá¤?s?? en kì°? 4.410, en bì°? 17.870 m2 alan?? olmak ?2¥ toplam 109 sanayi parseli mevcuttur. Altyap??????arè?ˉllar alt yap???kanalizasyon, ya??? suyu, terfi hattà±?000 m3 depo, drenaj ta???koruma, PTT iná′?arà?§me suyu ve enerji) tamamlanm??2.


104 parselden 71'i hizmete ge?-?é2? ü2etime ge?¥? tesis say???7 (71 parsel)'dir. ü2etimi duran 3 tesis (4 parsel), iná′ halindeki tesis say???4 (27 parsel), proje a??????i firma 2 (2 parsel), tahsisi yap???an parsel yoktur.

B짥de arsa de?2? ge??£i olarak 1.193.500 TL/m2 olarak belirlenmié2?

Vakf?¢?r ve Be?¤?zé?§elerinde 2 adet yeni alan tespit edilerek Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulmu??μp, bunlardan Vakf?¢?r il?¥3i s???ar駥risinde bulunan 930.000.000 m2 alan yat???programá ?l???t? ?u anda Tapu Kadastro genel Mì2?ì?¥ baì? elemanlarca kadastro ??????aré?2ì??rken di?2 taraftan DS? ve MTA kuruluá2?nca zemin etì¥2i ve raporlarè?oì??maktad? 2000 y???a imar plan?¥ altyapà2ˉjelerinin bitirilmesi hedeflenmektedir.


TRABZON'DA ULA?‰M
Do? ?aradeniz b짥sinin ?¥-li bir merkezi durumunda bulunan Trabzon kara, deniz ve havayolu imkanlaré?¥ b짥 ve ?¥ ula?????????de ?¥-li bir yere sahiptir.

Karayollarà?ˉB>Karadeniz k???olunun hemen hemen tì ±970'lerde tamamlanmà?¥ Karadeniz B짥sini Gì?¨ane-Erzurum ?2?nden Do? ?nadolu, Asya ve Ortado? ?lkelerine baì?1an yolun nitelié 1?¥?tilmi?¥ ?2an transit ticaretinde ?¥- kazanmaya baá-????

Halen ??imizde 236 Km. devlet yolu, 297 Km. de ?? yolu bulunmaktad? ?evlet yollar???60 km. beton asfalt, 139 Km'si asfalt sathi kaplama, 37 Km'si de stabilizedir. ?? yollar???ise; 16 Km'si beton asfalt 202 Km'si asfalt sathi kaplama, 79 Km'si stabilizedir. Buna ga¥? Devlet yollar???%84'???yollar???da %73'á3|alt kaplamad? ?BR>
Ké ?ollarê ?/B>T??1e'de ké 1olu a???oplam?2°.538 km. olup, iller sá??mas?? Trabzon 12.793 km.lik ké 1olu a???a ilk sá1? almakt? ?é ?izmetleri Genel Mì2?ì?£e belirlenen ve 19 gruba ayrá? ??lerden 11. gurupta yer alan 6 ??in (Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gì?¨ane ve Rize) toplam yol a???8.101 km.dir. Bu rakam di?2 gruplarà??k sá3?n??μ?2-aktad? “adece ??imiz ké 1olu a???. gruptaki ??lerin toplam yol a???an fazlad? ¨?2nek: Kayseri, Nevè?2, Yozgat ve K?¥¨ir ??lerinin yol a???oplamá±?197 km. Diyarbakì ?atman, Siirt ve ??rnak ??lerinin yol a???oplam?? 12.203 km.dir.)

Bu durum, ê¥?likle Do? ?aradeniz B짥sinde yì?2dà3ˉrun olmaya devam eden ké 1ollaré§?n ê¥? bir proje uygulamas???gerektié?? ortaya koymaktad? ?BR>
12.793 km.lik ké 1olu a???n 6.684 km.si stabilize, 1.683 km.si tesviye, 3.727 km.si ham yol ve 699 km.si beton ve asfaltt? ?BR>
B짥mizin iklim a′?ar?¥ arazinin topografik yap???ikkate al??°??? ké 1ollar?? kal???ir yol yap?????? beton ve asfalt yol yap??? hà?¥rilmesi bì? ?¥- arz etmektedir.

Deniz Yollarê ?/B>Do? ?aradeniz B짥sinde ilk liman 1946-54 yì?2á2?s?? Trabzon'da in।ilmié2? 3.5 milyon ton/yà1?kleme-boì′-a kapasiteli Trabzon Limanóˉvyetler Birlié??n da???as?ˉ?ucu ortaya ???an B.D.T ?¥?eri ile ê¥?likle ba???ì??lará ?avu? ”? ?umhuriyetlerinin, Baltí??radeniz (Ren-Tuna) su yolu projesinin yì?2 sonra ger?¥?le?3?yle de k?3¥lle? ¤é? ticaretinin baté?¥ do? ?ras?? geli?3?ni saì?1acak "Transkafkasya" koridorunda dé?1a a???makta olan ?¥-li kapá2?ndan biridir.

Hava Yollarê ?/B>Hava ula???asa?????an Do? ?aradeniz B짥si sadece Trabzon'da bir Hava Limaná 3ahiptir. ??celeri 1.572x30 m. ebad???i kì? bir pist ile hizmet veren Hava Limanà¢μ piste paralel olarak in।ilen ve 1987 y???a hizmete giren 2.640x45 m. boyutlar???i yeni pist ile uluslararasè??a trafié?¥ a???t? ±8.05.1998 tarihinde yeni yap???hizmete giren dà¨?tlar terminal binas?μ anda tam faal olarak ??????tad? ?BR>


TRABZON'DA SPOR FAAL??ETLER?
Halen ?? Merkezinde 32.000 (H?1?n Avni AKER) ve Ak???bat'ta 5.000 kià??pasiteli (Fatih) stadyumu mevcut olup, ?? genelinde 13 adet toprak y?1?i, 3 adet ??- olmak ?2¥ 12 adet spor sahasàμ adet spor salonu, 9 adet antrenman salonu 1 adet kapalà2 adet a??? y???havuzu, 1 adet atà°ˉligonu vard? “porun ?¥?itli braná2?nda 14.136 sporcu (12.120 kià??e futbol ilk sá1?, 1 kià??e jimnastik son sá1? paylaá?′adé ′08 hakem ve 22 antrena §a¥? almaktad? ?BR>
Trabzon'da spor denince ਥsiz ilk akla gelen futboldur. ??imizin tan???nda ?ˉ? ?¥-li yer tutan futbol tak???z TRABZONSPOR gerek ?¥-izde ve gerekse Avrupa'da elde ettié ¢ì? baa??ardan dolay???mizin ve ü?kemizin tan???nda ?¥-li rol oynamaktad? 2 A?3′os 1967 tarihinde Bordo-Mavi renklerle kurulan Trabzonspor 1973-1974 sezonunda T??1e Birinci Ligine ???mà?¥ bug? ?adar 6 kez 1. Lig ??mpiyonlu?? 5 kez Federasyon Kupasà· kez Cumhurbaá?????upas?¥ 5 kez de Baá??nl?μpas????3?ne g??2m??2.

Avc??? at???k, atletizm, basketbol, boks, g??? judo, taek-wando, Karate, voleybol, hentbol, futbol ve su sporlar???lar?? spor faaliyetleri yap???tad? ?er dalda ?¥ ??°?? dereceler alan Trabzon'lu sporcular futbolda da bir?ˉ? baa??ar kazanmì?2 ve isimlerini yurt d??? taa-?á2¤? ?/div>
K??2
Kü?Tü’ü? TAR??? GEL?????
Bilinen tarihi ge?-?à¥? az 4000 yà??cesine dayanan Trabzon, konumu itibarì? tarihin bì? evrelerinde tà¤?nyanà??gisini ?¥?mi??¤er kentlerden biridir. Coa?|i ?¥-i, tam bir ge??? noktas?? bulunmasथé??k medeniyetlere ev sahiplié 1apmas?2?bzon'u ?¥-li ká? etkenlerin ba?¤? gelmektedir. Bé?¥sine k??? ge?-?à3?hip bir kentin k??2el hayat?? renkli olmak zorundad? ?ir kere Trabzon bildié-?z "kent k??2áμˉt;né?oyì?2dan bu yana bé¥3inde ya?-?ktad? ”icari ve idari merkez olarak Trabzon'da yé??larà?′esinden bu yana kurulu bulunan eé′?m-k??2-ticaret merkezlerinin varl???etin etrafì? birlikte canl?¥ s?§¥len bir k??2el birikime sahip oldu??μn g?′¥rgesidir.
Bì? T? ?adiè? Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u 1461'de fethinden sonra daha da geli? ”rabzon'da k??2 kurumlar???varlì?2á ¢ir ?ˉ? tarihi belgede rastlamamà-?mk??2. Cumhuriyetin ilan??? sonra Mustafa Kemal ATATü’K'à|±uot;Halkê¥?i, ?′?en, giri??? ve ??????" olarak nitelendirdié ”rabzon'da ?ˉ? gayretli ??????ar yap???, eé′?m ve k??2 hareketlerine bì? ?¥- verilmié2?
Dé?£a ì? gezginlerin ziyaret ettié ”rabzon, yé??lar boyunca, bì? dé??à??gisini ?¥?mié2? Ksenophon'dan, Evliya ?¥lebi'ye, Fallmerayer'den, Frunze'ye kadar yì¥2ce seyyahào?yaret edip dì?£elerini tarihe birer belge olarak aktardì?2?±μot;seyahatnamelerde"ki ana buluá ?oktas?±μot;gizemli doá3?, coa?|i konumu, Orta Asya, Kafkasya, Uzakdo?? Ortado?§?un ?3tanbul ve Avrupa ile ilié3?nde ?¥-li bir ticaret ve k??2 merkezi" olu?¤?n kaynaklanan kentin vazge???mezlié¤?r.

TAR??? ZENG??L??LER????

??imizde K??2 Bakanl???araf??? tescillenmi?¥ koruma altá ?l??? 550 tarihi tescilli k??2 varl???ulunmaktad? ?unun yan??? "tabiat varl???uot; olarak belirlenmi?¥ koruma altá ?l??? b짥lerimiz de bulunmaktad??¢r> ?? merkezi ve il?¥?erde say???tarihi esere rastlamak m???d? ?unlarà¢????lar???é?¥ sá??yabiliriz :

"Trabzon Kalesi, Kalepark, Yenicuma Camii, Cephanelik, Su Kemerleri, Ak???ale, Ayasofya, Kì? Ayvasì ?rtahisar Camii, Molla Nakip Camii, Kudrettin Camii, H?? G?′μ??mii, Kì?2 Manast???Kaymakl???ast???Ku?? Manast???Sumela Manast???Santa Maria Kilisesi, Ga?¨arhatun Camii, ?3kenderpa??mii, Tophane Hamamó¥kiz Direkli Hamam, Meydan Hamam?¥??¥r, Kà2?ler, Atat? ????, Memià? Kona???Erdo?μ Bey Camii, Musa Pa??mii, Sara?o?de Medresesi, Ortahisar Muvakkithanesi, Emir Mehmet Ta¥3i, Hamzapa??rbesi, Bedesten" Karadeniz k???nda kurulmu?? eski kentlerden biri olan Trabzon'da yukará ?á£? isimlerini sundu?-μz eserlerin d???a her bir k餥 ve mahallede sevimli ?¥?meler, evler, kà2?ler bize tarihin ge?-??¥?imli yì?? yans???tad? ?k???bat Orta Mahalle, S???e evleri, Ortahisar mahallesindeki eski T? ¥vleri, konaklar bugà¢?le i???erini yì′¥n di?2 irili ufakl??2ihi eserlerin hepsi ilimizin birer k??2 ve tabiat varl???r.


TRABZON Kü?Tü’ KURUMLARI
Tà1¥rle???irimlerine kadar inmi??μllar???n yan??? Trabzon'un k??2 hayatá 2enk veren, yea-¥sini saì?1an kì°¨ane ve k??2 merkezleri a??3??? da olduk?? zengin Trabzon'da, ??kà2¥tim ??°??? - y?¥? eé′?me kadar araná? bì? eé′?m kurumlaraμ?unmaktad??¢r> Osmanl???aratorlu?§?un 17 vilayetinden biri olan Trabzon fetihten sonra yo?? bir k??2el geli?1¥ sahne olmu?2? Bu geli? ????de kì°¨anelerin rola?1??2. Tarih seyri i???de kì°¨anelerimizden sê ¥tmek istiyoruz :

& Sara?o?de Kì°¨anesi : Sara?o?de Mustafa Efendi taraf??? 1762 tarihinde kurulmu?2? Ortahisar Camii'nin kar???da bulunan mescidin ? ?at?? bulunmaktad? ?br>
& Fetvahane Kì°¨anesi : Trabzon Valisi Hazinaderzade Osmanpaà′?raf??? 1845 tarihinde hizmete a???m??2. Ortahisar Camii'ne baté???¥ biti? 1er alan bu kì°¨anede ?¥-li eserler bulunmaktayd?2abzon'un iá?? sá3?nda Rus asar-á′?ka m?3? mì2? prof. ??avovitch Ouspenski taraf??? 497 kitap se???erek Rusya'ya nakledilmié2?

& Ortahisar Kì°¨anesi : Ortahisar Camii do? ′araf?? yer alan bir odas?? 1842 y???a valilié??n son y???a Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Paà′?raf??? a???m??2.

& Hatuniye Kì°¨anesi : 1844 y???a Ga?¨ar Hatun Camii kì?1esi i???de Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Paà′?raf??? a???mas??3arlanmasá 2a???, onun ì?-ìo¥rine kardebdullah Paà′?raf??? a???m??2.

& Má|?-i Hukuk Cemiyeti Kì°¨anesi : Milli Mᤥle yì?2?? Trabzon'da kurulan Má|?a-i Hukuk Cemiyeti'nin kì°¨anesi olarak hizmet vermié2? Trabzon halk???illi mᤥle fikri etraf?? birleé2-ek i??? kurulan bu kì°¨aneye ?¥?itli yollardan kitaplar hediye edilerek zenginleé2?lmié2?

& Trabzon Muallimler Cemiyeti Kì°¨anesi : Mustafa Re? ”arak??ˉìμ taraf??? Trabzon'da kurulan Muallimler Cemiyeti olarak faaliyet g?′¥ren kurulu? ?ì°¨anesi idi. "Gelecek ku???rà-ˉdern irfan ve milli dì?£elerle cihazlanmalarà-?lli duygularla h???li vatanperver, ?????? eleman olarak yetié2?lmelerini temin i??? kurulan Muallimler Cemiyeti"nin kitaplar???daha sonra kurulan Trabzon Halkevi Kì°¨anesi'ne devredilmié2?

& Trabzon T?ˉ£a???ì°¨anesi : Gen??¥rin kahve k?¥?erinden kurtulmas???emin etmek maksadì? Trabzon'da T?ˉ£a???araf??? ilk kez 1925 y???a ?ˉcuk Kì°¨anesi kurulmu?2? Milli ?2μn gì¥?mesini ama???yan T?ˉ£a???à??tè??ecilik faaliyetleri de bu ama? ¤oaμ?tusunda s???t? ?br>
& Trabzon Halkevi Kì°¨anesi : Trabzon Halkevi 24 Haziran 1932 y???a kurup, kì°¨anesini hizmete a?′?. Kì°¨ane 1943 y???a 3000 ciltlik kitaba ula?????kard?????AN" isimli dergi ile kentin k??2el hayatá ?atká ¢ulundu. 47.000'e ula? ?itap say???le okuyucu hizmetlerini geniè??k kitlelerine yaydà?¢r>
& Trabzon ?? Halk Kì°¨anesi : Trabzon ?? Halk Kì°¨anesi 1 Ekim 1927 y???a hizmete a???dg??°??2ada ad???li Kì°¨ane idi. Daha sonra Trabzon Genel Kì°¨anesi olarak ad?¥°ié? 1960 y???an itibaren de ?? Halk Kì°¨anesi olarak t??rkiye'de birliktelik saì??mà?¥kilde bug?? ismini alm??2. 19 Mayà±166 tarihinde Kì°¨aneler Genel Mì2?ì ′araf??? 400.000 liraya yapt???rak bug?? Atapark'daki yerine ta?-???? Daha ?£¥leri bug??zeteciler Cemiyeti olarak hizmet veren meydandaki tarihi binada faaliyetini s??2mekteydi.
?? Halk Kì°¨anesi bugàμ°.000'i a???kitabà1?llà±°0.000'i a? ˉkuyucusu ile bilgisayarl??3teme ge?-???oiyette hizmet vermektedir. Ayrá ?adide el yazmalar?¥ "a?1e sicilleri" ile de ara???acá2? ve tarihe ???tutacak kaynak eserlere sahip ?¥-li bir k??2 merkezidir.

Bug?2abzon'da kì°¨anecilik hizmetleri k??? alana kadar yay??? il?¥?erimizin yan??? beldelerimizde de halk kì°¨aneleri hizmet vermektedir.
Ayrá ”rabzon Belediyesi'nin Semt Kì°¨aneleri ile ?3mail Hakka¥2kmen Tarih Kì°¨anesi kent merkezinde ?¥-li hizmet vermektedir.
Karadeniz Teknik ü?iversitesi'nin bé¥3inde hizmet veren kì°¨anesi daha ?ˉ? akademik personel, à2¥nci ve ara???acá2? hizmet vermektedir.

HORONLARIMIZ

Horon bir tutkudur Trabzon'da Kemen?¥?in ka?? sesi bir yerden yanká?-aya ga3?n, ya da davulun zurnanà?????eri i???meye... Baá2 ?£¥ ayaklar oynamaya. Sonra eller havaya kalkar... Sonra bir sihirli alemin i???de geni?2 de geni?2 horonun halkas???br> Horon gibi canlà¨?zla?2 halk oyunu yoktur. V?¤μn tì??n ié2?k ettié 1egane oyundur denilebilir horona. Genelde erkek ve kadà¤?ye horonlará1?rmamakla birlikte erkek horonlar???daha sert, kadà¨ˉronu ise daha yumu? |igì¥2le oynanmaktad? ?br>
Horon dizisi iki ki?¥? oluá ¢ile i??¥rinden biri mutlaka horonba??2. Horonu ya ???g???a da i??¥rinden usta olan bir horoncu y?¥′ir. Horoncularà£ˉ???r???anl?μ′mak, horon kurmak, aà? almak, deé??k horon d???ne ge?-¥k i??? horoncubaà|?rkl?ˉ-utlar verir. Horoncular "yì1?rà¤?k oyna, kim ula, dikkat dikkat, ha u? ¨a, alaà?? ula ula, aloìμ? kim kim kim, ?-?, horonu bozma, taktum,..." gibi horoncubaà′?raf??? verilen komutlarà?¥ anlama geldié?? bilirler ve horon d???ni buna ga¥ s??2ì¥2.

=Dèˉron : Genellikle kadì?2 taraf??? davul zurna, kemen?¥ eé°?nde oynan? ?br>
=Ak???bat Sallamasê ?enellikle davul, zurna eé°?nde Ak???bat ya¥3inde oynanì ¥rkek oyunudur. S??2a'ya ge??? ?£¥si bir oyundur. A???bir yapá 3ahiptir, giderek hì??? ?br>
=S??2a : Trabzon halk???karakteristik yap??? simgeleyen en ?¥-li horon tì¥2imizdendir. Atak, canl??£udun bì? bì?-lerinin harekete ge?′?é ?a?? ve sanat gì 1?¥? bir oyundur. Kemen?¥ ile ve davul, zurna ile de oynanabilir.

=Kèˉronu : Dà¨ˉrondur. Hareketleri basittir. T?? eé°?nde de oynan? ?tma t???eri me?2¤ur. Oyun esnas?? sé?¥nen t???er bu oyunu ilgin? ?á2? Kemen?¥ ile oynan? ?br>
=S???e Sallamasê –zgà?¥ hareketli bir oyundur. Kemen?¥ ile oynan? ?avul ve zurna ile de oynan? –zellikle S???e'de oynanan bu oyunun ê¥? figì¥2i zevkle izlenir.

=Bá? Oyunu : ??i kià′?raf??? bá??a oynan? ?é? ve ritm s??2aya ?ˉ? benzer. Karì??la?2 savaì -ᤥleyi andá? figì¥2i vard? ?yuncularà¥?lerindeki bá??ar?ˉ? iyi kullanmalar?¥2ekir, yoksa oyunun heyecané§?nde birbirlerini yaralayabilirler.

=Vaybeni : Genellikle ??ykara ve ?¥?resindeki ké?¥rde oynan? ”??1e dayal?1μndur. At?????2k?2?n sé?¥ndié ¨oronda bir tarafà3?yleyecek sê? kalmayana dek devam eder.

Tü’Kü?ER????

Ká ?e nettir t???erimiz. ?1le laf?¥?eleme, eé2-e, bì2-e yoktur t???erimizde. Ne denecekse sé?¥nir. Hì- verilir, mesaj iletilir. Ká¤?r, ac???ê?¥mler, sevin??¥r, sevgiler, yergiler hep bir t???erde dile gelir. Co? ¤olu y???er kemen?¥?in eé°?nde sé?¥r t??3ì? Sé?¥r t??3ì ¤e, yol olur bu t?? daà??ar, deniz aa? gurbet aa 3evgilinin gê??de kimi zaman bir damla yaà??mi zaman da g?? y?¥ bir ??§ek olur a??2...
Ya¥ t???erinde sadece sevda yoktur. Savaà3¥l, ??°, vurgun, toprak kaymasà§?bi durumlarda yaká? a???ar birer t?? olmaktan ?ˉ? destan?? ê¥?likler ta???tad??¢r> Halk edebiyat???n en yaygà?2ì¥2inden olan mani bi??-indeki t???erimiz kendilié?¤en doá§?ama olarak d???ì ?emen?¥?in tellerinde ezgi olur.

Turizm
Trabzon; Do? ?aradeniz b짥sinde tarihi, sosyal ve k??2el, doá? zenginlikleri ile mavi ve yeì?? kucakla??? yerde yer al? ?ulundu? 1er itibaré?¥ her mevsim ga??meye ve gezilmeye de?2? serin yazlarà?o tuzlu denizi, ?¥?itli balì?2é?¥ denizden yararlanmaya imkan verirken, yeì?? her tonunu i???de bar??2an ormanlaré?¥ de k???li bir hazine gibidir.

Tarihin eski ??°lar??? beri insanoìμ?u bar??2an bu g?? kentin zengin bir tarihi vard? ?br>
Dé?£a ì? gezginlerden Marco Polo ve Evliya ?¥lebinin ua?¤???smanlà?¤iè??r??? Fatih Sultan Mehmet'in fethettié ?avuz Sultan Selim'in èo?delié 3á3?nda Valilik yapt???anuni Sultan S?1-an'à¤ˉ?μ°u, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu ?¤¥r Atat?§?n à?¥z ziyaret ettié ?e Vasiyetinin bir bì?-é?om??2.

Bol ya???é??imin sundu? ¤oá? g???ikler yan?? insan elinin yaratt???serler ga¥?lerin hayranl??? ?¥?mektedir.

Tarihsel ipek yolu ?2?nde bulunmas?¥¤eni ile eski ??°lardan beri ?¥-li bir transit merkezi olan TRABZON t৥kicilié ?le her d?¥- yerli ve yabanc?μ2istlerin ilgi kayna???lmu?2?

K??2৥lenek ve ga¥?ekleri, el sanatlaré?¥ de ilgi kayna???lurken b짥ninde en bì? ticaret merkezidir. Bì? bu tarihsel ve k??2el yap???an??2a Karadeniz Teknik ü?iversitesi (KTü?, uluslararasè??a ve deniz limanà3¥rbest b짥si, organize sanayi b짥si, Rusya Federasyonu, ?2an, G??3tan Konsolosluklar?¥ Panama Fahri Konsoloslu? ?le de b짥de ?¥-li bir yer tutmaktad? ?br>
30.8.1989 tarihinde Sarp S???Kap???n a???mas?? kente ?¥-li bir canl???ve haraket getirmié2? Ayrá ?vrupa kupalar???i ma???r?¥ baa??ar???n Trabzonspor futbol tak???entin turizminde ve tan???nda ?¥-li bir rol oynamaktad? ?br>
Bé?¥sine tarihi ile k??2é?¥ doá? varlì?2é?¥ yaylalará??rsularà|?orasà|?unas৥lenek ga¥?ekleriyle, ya¥3el el sanatlarà1¥mekleri ile ula??? ticareti ile Trabzon turizmden ?ˉ? é ¢ekleyen bir ildir.

Bu de?2?eri ile ''da′ mevsim 12 ay turizm'' hedeflenmi??l???ar bu y?¤¥ odaklanm? …é′?m, yat??? teé?? tan??? pazarlama gibi fakta?¥ri i?¥2en bir turizm politikas?1§ulanmaya konulmu?2? Bu politikada devletimiz lokomotif ga¥?i ??¥nmié2?

Turizm eé′?minde,turizm sekta??de uluslararas?′?ndartlara ulaá??hizmetin nitelik ve nicelié?? y?¥?tmek amacé?¥ yayg॰itim ??????ar駥risinde Trabzon ilinde Turim Eé′?m Merkezi (TUREM) kurulmuè¥2 yà1?z gen? ?a¥?ci da′ dalda (? ¢?? servis hizmetleri, mutfak hizmetleri, kat hizmetleri) sekta¥ eé′?lmi??3ì? birer personel olarak yetié2?lmekte bé?¥ce ilk à2¥tim okulundan ya da lise ve dengi okullardan sonra okumayan gen??¥re ká 1oldan ié3′ihtamé?2at???襤eflenmié2? Karadeniz Teknik ü?iversitesi Eé′?m Fak?¥3inde Turizm Meslek Y?¥? Okulu, Milli Eé′?m Bakanl???a Turizm Otelcilik ve Anadolu Meslek Lisesi eé′?mlerini s??2mektedirler.

Eé′?m faaliyetleri aras?? vatanda? ?e i?′-ecilerin turistle uyumunu saì?-aya y?¥?ik eé′?m programlar?¥?t halká ¥k kazan? 3aì?1acak y?¤¥ eé′-e programlar??°lc???ve doá 1ì1??2? rehberlik ve yabanc??? kursalar?¥-iner ve konferanslarla kent halk???bilin??¥ndirilmesi, el sanatlar襤iyelik eá ?retim-pazarlama kurslará§?rak halkà¢?lin??¥ndirilmesi saì??maktad???t???ar olarak planlama ve ? 1ap?1§ulamalar?¥?itli ???lerde turizmin teé? edilmesi, y??¥ndirilmesi, atà′μrizm potansiyelinin ortaya ???ar???á-?cì? ê¥? proje ??????ara??lat???t?–2nek D??1 maá2?s???turizme a???masè?d??¥bi Yayla kent, eski eserlerin onar????3?. gibi.

Teé??er baì?-?? yat???á2 desteklenerek ?£?-a?¥k olunmaktad? ?br>
Pazarlamada ilin k??2à′?rihi, doá3?, turist arz?? ?¥?icilié?? saì?-ak i??? kamunun yan??2a vakì?2 dernekleri b짥sel seyahat acentalar?? plana ???arak ulusal ve uluslararasà??tformlarda pazar saì?-aktadì?2.

Tan???i??? ilin tarihi k??2el de?2?erini i?¥2en posterler, broa?¥r, kit dosyalarà?¥nt planlar??¢i tan??? yayì?2, cd-rom, video kaseti, internette web sayfalarà-μltivizyon ve dia g?′¥rileri, turizmlen ilgili ve ?¥?itli dergi, mecmua ve gazetelere yazá? makalelerle etkin bir tan???yap???tad? ?br>
Kuruluí?? 2000 yì?2á ¤ayanan Trabzon ilinde gì-?ze kadar gelebilen pek ?ˉ? tarihsel anà??rd? ?u anì?2 Roma, Bizans ve Osmanl???emlerine aittir.
Albìˉ?>
Tarihi Trabzon Albì?ˉSPAN>
Yeni Trabzon Albì?ˉSPAN>
Yol Mesafeleri